Privacyverklaring voor sollicitanten bij NORMAL

Dank u voor uw sollicitatie bij NORMAL A/S.

Bij aanwerving door NORMAL A/S (“NORMAL”, “wij”, “we”, “ons” of “onze”) verwerken wij uw persoonsgegevens zoals in deze verklaring wordt beschreven.

We verwerken de persoonsgegevens die in uw sollicitatie, uw cv en eventuele bijlagen voorkomen, met het oog op het evalueren van uw sollicitatie. Als u voor een gesprek wordt uitgenodigd, verzamelen en evalueren we de gegevens die u in dat verband aan ons verstrekt. Grondslagen voor onze verwerking van uw persoonsgegevens zijn uw vraag om een arbeidsovereenkomst met NORMAL te sluiten (AVG artikel 6, (1), (b)), en ons gerechtvaardigde belang om gegevens te verwerken die u ons zelf hebt gegeven (AVG artikel 6, (1), (f)).

Wij kunnen op internet naar relevante en beschikbare informatie zoeken, met inbegrip van content in social media. Wij kijken vooral naar informatie over vorige banen, activiteiten, bekwaamheden en prestaties en naar uw optreden in het algemeen.

Als de baan waarnaar u hebt gesolliciteerd, vereist dat u een persoonlijkheidstest en dergelijke ondergaat, wordt u geïnformeerd nadat we uw sollicitatie hebben behandeld. De resultaten worden vertrouwelijk behandeld, maar behoren tot onze beoordeling van uw sollicitatie. Grondslag voor deze verwerking is uw vraag om door NORMAL in dienst te worden genomen (AVG artikel 6, (1), (b)).

In bepaalde gevallen kan u worden gevraagd om een verklaring van goed gedrag af te geven. Uw verklaring wordt vertrouwelijk behandeld en wij vragen u om toestemming om deze te verwerken (AVG § 8, lid 3).

Om u en uw sollicitatie te evalueren kan het gebeuren dat we referenties van uw vroegere en/of huidige werkgevers opvragen. Wij vragen alleen referenties op van de personen die u in uw sollicitatie hebt vermeld. We vragen referenties op vanuit ons gerechtvaardigde belang om te beoordelen of we u in dienst kunnen nemen (AVG artikel 6, (1), (f)), of als u daarvoor toestemming hebt gegeven (AVG artikel 6, lid 1, sub a).

We raden u aan om geen gevoelige persoonsgegevens in uw sollicitatie te vermelden, bijv. gegevens over uw ras, etnische achtergrond, religie, vakbondslidmaatschap, seksualiteit of gezondheid. Als voor een baan bij wijze van uitzondering bijzondere gezondheidseisen gelden, kunnen we om uw toestemming vragen om zulke persoonsgegevens te verwerken (AVG artikel 6, (1), (a) en AVG artikel 9, (2), (a)).

Als we u een baan bij NORMAL aanbieden, worden uw sollicitatie en andere relevante persoonsgegevens die we tijdens de sollicitatieprocedure verzamelen, in uw personeelsdossier bewaard.

Als we u geen baan bij NORMAL aanbieden, worden uw sollicitatie en eventuele andere persoonsgegevens die we tijdens de sollicitatieprocedure verzamelen, tot 6 maanden na onze afwijzing bewaard, tenzij u uw toestemming hebt gegeven om deze langer te bewaren.

U kunt de eventuele toestemmingen die u tijdens de sollicitatieprocedure hebt gegeven, altijd intrekken. Als u uw toestemming intrekt, is dit van toepassing op toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens, maar het beïnvloedt niet de geldigheid van de verwerking die tot dan toe heeft plaatsgevonden. Om uw toestemming in te trekken, moet u contact met ons opnemen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Wanneer dit niet meer het geval is, wordt de informatie verwijderd. U kunt ons ook vragen om persoonlijke gegevens die we over u hebben te verwijderen. We zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om de informatie te bewaren of als de informatie relevant is voor een dreigende of lopende zaak/geschil.

U hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u hebben, zij het met bepaalde wettelijke uitzonderingen. U hebt bovendien het recht om bezwaar aan te tekenen tegen het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Verder hebt u het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, dat uw persoonsgegevens worden gerectificeerd, of vervolledigd indien nodig, of in bepaalde gevallen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd.

In bijzondere omstandigheden kunt u ook een kopie van uw persoonsgegevens opvragen en ons verzoeken om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, aan een andere gegevensverantwoordelijke over te dragen.

Als u van deze rechten gebruik wilt maken of als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u mailen naar dataprivacy@normal.eu

NORMAL is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens.

NORMAL heeft de volgende bedrijfsgegevens:

NORMAL A/S
CVR-nr. 34883793
Godthåbsvej 41
8660 Skanderborg
Denemarken

Als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, PO Box 93374, 2509 AJ DEN HAAG, telephone (+31) - (0)70 - 888 85 00.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 augustus 2020.